+370 606 04241 taurusmiskas@gmail.comĮvertinsime Jūsų mišką per 12-48 valandas!

Informacija

VISI JUMS RŪPIMI KLAUSIMAI

Ar rengiate miškotvarkos projektus?

Jeigu neturite laiko ar tiesiog nežinote kaip rūpintis savo mišku, jei neaišku, kada ir kaip daryti miško kirtimus, kreipkitės į mus. Mūsų specialistai nemokamai įvertins miško būklę, padės parengti miškotvarkos projektą ir, žinoma, pasiūlys patrauklią kainą už Jūsų mišką.

Kokius miško kirtimus atliekate?

Teikiame miško kirtimo paslaugas – pagrindinius, ugdomuosius, einamuosius ir sanitarinius kirtimus. Profesionali mūsų įmonės pjūklininkų komanda padės Jums iškirsti ar išvalyti Jūsų mišką. Darbai atliekami kokybiškai ir greitai, kadangi dirbantys darbuotojai turi ilgametę patirtį.

Miško kirtimų klasifikacija

1. Pagrindiniai miško kirtimai
2. Ugdomieji miško kirtimai
3. Sanitariniai miško kirtimai
4. Specialieji miško kirtimai

Pagrindiniai miško kirtimai – tai brandžių, bręstančių (retų, besiribojančių ar įsiterpusių į kertamus brandžius medynus) medynų ar brandžių medžių kirtimai. Šie kirtimai vykdomi siekiant panaudoti brandžių medynų arba medžių medieną, sudaryti palankias sąlygas naujiems, našiems, atspariems medynams atkurti.

Ugdomieji miško kirtimai – tai miško kirtimai nebrandžiame medyne, siekiant išauginti tam tikros rūšių sudėties ir geros kokybės produktyvų medyną.

Sanitariniai miško kirtimai – tai miško kirtimai, kai, siekiant išvengti ligų ar miško kenkėjų plitimo, kertami pažeisti, džiūstantys medžiai ir sausuoliai, likviduojami ligų ar kenkėjų masinio dauginimosi židiniai ar vykdoma jų prevencija.

Specialieji miško kirtimai. Šiems kirtimams priskiriami kraštovaizdžio formavimo miško kirtimai, rekonstrukciniai miško kirtimai (medynų ar krūmynų pertvarkymas), miško lydimo kirtimai, biologinės įvairovės palaikymo ir kiti miško kirtimai (savo reikmėms (3 m3 iš ha), ribinių linijų, geležinkelių ir kelių trasų ar kitų apsaugos zonų valymo, gamtinių vertybių išsaugojimui skirti ir avarinio būtinumo miško kirtimai, miško genetinių draustinių ir sėklinių medynų atkūrimo, jų formavimo ir sėkloms rinkti skirtų medžių, ir kiti kirtimai).

Svarbiausias dėmesys mūsų įmonėje tenka miško kirtimo technikai. Ji turi būti kuo lengvesnė ir nežaloti dirvos paviršiaus. ten, kur neapsieinama be sunkiasvorės technikos, svarbiu veiksniu tampa padangų skaičius, jų slėgis, plotis, taip pat apsauginiai vikšrai. Beje, tokie specialūs vikšrai leidžia ratinėms miškavežėms dirbti šlapiose ir smėlėtose vietose bei įkalnėse.
Miškų kirtimas daugeliui kelia neigiamas asociacijas. Dažnai manoma, kad tiems, kas kerta miškus, rūpi ne tausoti ir saugoti medžius, o tik pasipelnyti ir gauti naudos. Svarbu žinoti ir tai, kad medžių kirtimas yra griežtai reglamentuotas. Teisė kirsti mišką įgyjama gavus leidimą kirsti mišką.

Leidimus išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentų rajonų (miestų) agentūros. Nustatyta, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

• jaunuolynų ugdymo kirtimus,
• rinktinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami tik sausuoliai ir vėjavartos,
• kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Leidimai kirsti mišką neprivalomi ir vykdant šiuos kirtimus:

• rinktinius sanitarinius kirtimus, kai iškertamos tik vėjalaužos,
• baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius,
• neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės
• medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo (miško kirtimai savo reikmėms).
Tačiau pastaraisiais atvejais reikia prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo kirtimo įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai. Privačių miškų savininkai, per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo arba įteikimo negavę neigiamo regiono aplinkos apsaugos departamento atsakymo, gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus kirtimus.

Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato Miško kirtimo privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas miškotvarkos projektas, tvarkos aprašas, aplinkos ministro patvirtintas 2004 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. D1-569 (Žin., 2004, Nr. 166-6081), ir Privatizuojamų miškų kirtimo tvarka, aplinkos ministro patvirtinta 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2002, Nr. 49-1909). Jeigu nėra miškotvarkos projekto, privačiose valdose draudžiami pagrindiniai kirtimai, išskyrus:
• III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų baltalksnynų, drebulynų, gluosnynų ir blindynų ar mišriuose medynuose, kuriuose baltalksniai, drebulės, gluosniai ir (ar) blindės sudaro 76 proc. ir daugiau pirmojo ardo medynų tūrio, plynus ar neplynus kirtimus;
• III–IV miškų grupių miškų mišriuose medynuose baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių iškirtimą neplynais kirtimais;
• kirtimus žemės sklypuose, kuriuose miško žemė užima iki 3 hektarų ploto;
• privačiuose III–IV miškų grupių miškuose miškų savininkams, remontuojantiems, rekonstruojantiems jiems nuosavybės teise priklausančius pastatus ir statantiems pastatus pagal jų užsakymu parengtus ir pateiktus statybos projektus ir statybos leidimus, kai tokie leidimai privalomi, laikantis Medienos, reikalingos nuosavų pastatų statybai, remontui ar rekonstrukcijai, kirtimo privačiuose miškuose tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 118 (Žin., 2002, Nr. 31-1173; 2007, Nr. 137-5622), gali būti leidžiami pagrindiniai (plyni ir neplyni) kirtimai.

Kirtimams reikia leidimo?

Nors nemažai darbų miškų savininkai savo valdoje gali atlikti ir neturėdami miškotvarkos projekto, būtina žinoti, kad dažniausiai miške pjauti žalius medžius galima tik turint tam išduotą regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) leidimą. Leidimai kirsti mišką privalomi atliekant visus kirtimus, išskyrus šviesinimo ir valymo (jaunuolynuose iki 20 metų), rinktinius sanitarinius, kai iškertami tik sausuoliai ir vėjavartos, bei kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Miškotvarkos projekto nereikalaujama bei leidimas kirsti mišką neprivalomas ir vykdant šiuos kirtimus:

• atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertamos tik vėjalaužos;
• baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių neplynus kirtimus III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
• neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš 1 ha išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
• plynuosius sanitarinius kirtimus stichinių nelaimių miškuose atvejais;
• retinimo ir einamuosius kirtimus.
Pastaraisiais atvejais privačių miškų savininkai, norėdami kirsti mišką, privalo parašyti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką ir jį pateikti arba prieš 14 kalendorinių dienų iki planuojamo miško kirtimo išsiųsti registruotu laišku RAAD arba jo agentūrai, kurios kontroliuojamose teritorijose yra numatyti kirsti miškai.
Gavę RAAD arba jo agentūros raštą dėl miško kirtimo suderinimo ar per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie ketinimą kirsti mišką išsiuntimo arba įteikimo negavę neigiamo atsakymo, privačių miškų savininkai gali vykdyti savo miško valdoje pranešime nurodytus miško kirtimus.

Kada negalima kirsti?

Aplinkos ministro patvirtintose miško kirtimo taisyklėse įteisintas draudimas vykdyti ugdomuosius miško kirtimus pavasarį ir vasarą: miško šviesinimo – nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d., retinimo ir einamuosius miško kirtimus – nuo gegužės 1 d. iki liepos 1 dienos.
Yra ir kitais aktais nustatytų įvairiausių kirtimų apribojimų. Daug jų saugomose teritorijose, kurios Lietuvoje apima trečdalį miškų. Visus trumpai išvardinti vargu ar įmanoma. Jei turite klausimų ar norite išsiaiškinti konkrečią situaciją vietoje, visada kreipkitės į miškininkystės specialistus.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos informacija.

Kokias paslaugas teikiate?

Rengiame miškotvarkos projektus;
Rėžiame biržes;
Padedame sutvarkyti dokumentus;
Konsultuojame;
Transporto paslaugos.

Miško kirtimas pagal užsakovo poreikius (sanitarinis, plynasis, ugdomasis, atrankinis ar specialusis miško kirtimas);
Medienos ištraukimas;
Miško valymas, parkų įrengimas, jaunuolynų ugdymas, miško retinimas;
Miškų atsodinimas;
Krūmų kirtimas, smulkinimas

• Sąžiningai įvertinti Jūsų mišką, pagal galimą aukščiausią rinkos vertę;
• Skaidriai išaiškinti miško vertinimo principus ir rezultatus;
• Įvertinti Jūsų parduodamą mišką ar medieną per 12 -48 valandas;
• Pirkti tiesiogiai, be tarpininkų, kad Jūs už mišką/medieną gautumėte maksimumą;
• Pirkti mišką, kad ir kur bebūtų, mums nėra mažų ar didelių plotų;
• Bendradarbiauti profesionaliai, nes kiekvienas miško savininkas mums yra svarbus.
KURIS SODINA MEDŽIUS – MYLI NE TIK SAVE, BET IR KITUSTAS, KTAS, KURIS SODINA. Jeigu nutarėte parduoti savo mišką kartu su žeme, svarbu išsiaiškinti kokia yra Jūsų miško vertė. Susisiekite su mūsų specialistais ir mes padėsime nustatyti Jūsų miško su žeme kainą.

UAB „Taurus miškas“ – perkame mišką su žeme arba išsikirtimui. Pateikite savo pasiūlymą telefonu: 8 606 04241 arba el. paštu: taurusmiskas@gmail.com

Kokia yra galima miško kaina?

Esminis momentas – kai perkame mišką mes skaičiuojame kietmetrius (kubus), ne hektarus. Orientaciniai įkainiai: spygluotis iki 40 eur/ktm, lapuotis iki 30 eur/tkm. Taigi, kai žinote, jog jūsų brandžiame miške auga 200 kubų hektare, galite paskaičiuoti hektaro kainą pvz: 200 kubų x 40 eur/m3 = 8000 eur/ha. Arba nurodykite savo miško valdos KADASTRINĮ numerį ir mes pateiksime savo pasiūlymą.
Perkame mišką visoje Lietuvoje. Perkame jauną mišką, perkame brandų mišką. Perkame miškus antros eilės kirtimams. Perkame miškus tiek mažais plotais, tiek dideliais masyvais.
Miško retinimas ir miško valymas – mūsų komanda yra įgyjusi ilgametę patirtį, o atliktų darbų kokybę gali patvirtinti net patys reikliausi užsakovai. Mums svarbu, jog miško valymas ar miško retinimas būtų atliktas kokybiškai ir tausojant gamtą. Miško valymas vykdomas šaltuoju metų laiku, tačiau tai nėra nenuginčijama taisyklė. Miško valymas ar miško retinimas šaltuoju metų laiku yra atliekamas greičiau, nes nėra lapų, šlapios vietos pasidengusios ledu, kirtimo atliekas galima naudoti biokuro gamybai. Miško valymas yra draudžiamas paukščių perėjimo metu.
Kiekviename versle didelė dalis sėkmės priklauso nuo partnerių patikimumo. Miško pardavimas – ne išimtis. Todėl laikomės susitarimo! Perkame mišką ir su miško pardavėjais atsiskaitome iš karto! Mūsų pagrindinės vertybės: sąžiningumas, pagarba klientui, darbo kokybė.Tikimės, kad Jūs mumyse rasite patikimą partnerį.

Close Menu